Turneringsreglement

Lørenskog jentecup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som kommer frem av turneringsreglementet.

·      Jenter 12 år spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball.

·      Jenter 13 til 17 åe J13 spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for fotball for spillere over 12 år.

JURY

 Turneringens jury består av tre medlemmer.

1.     Espen P. Gjester (turneringsleder), leder av juryen

2.     Deltagende lag

3.     Deltagende lag

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes. Turneringsreglementet er delt opp i tre kapitler:

Kapittel 1 - KAMPREGLEMENT

§1-1 Aldersklasser

·      11’er fotball: 14 til 19 år

·      9’er fotball: 12 og 13 år

·      7’er fotball: 10 og 11 år

§ 1-2 Spilletider

§ 1-2-1

11’er klasser: 

·      Innledende gruppespill: 2 x 20 minutter med 5 minutters pause.

·      Sluttspill: 2 x 20 minutter med 5 minutters pause.

§ 1-2-2

 9’er klasser:

·      Innledende gruppespill: 2 x 20 minutter med 5 minutters pause.

·      Sluttspill: 2 x 20 minutter med 5 minutters pause. (Gjelder kun J13).

§ 1-2-3

 7’er klasser:

·      2 x 15 minutter med 5 minutters pause.

§ 1-3 Ballen

I J15, 16 og 19 klassen benyttes ballstørrelse nr. 5. I de øvrige klasser benyttes ballstørrelse nr. 4. Hjemmelaget i kampen skal stille med godkjent kampball.

§ 1-4 Banehalvdel

Lagene stiller på den banehalvdelen som dommeren bestemmer.

§ 1-5 Drakter

Bortelaget skal skifte drakter eller bruke overtrekks trøyer dersom dommeren mener draktene er for like.

§ 1-6 Linjevakt

 I 11’er og 9’er kampene spilles det med linjedommer.

§ 1-7 Spillernes utstyr 

Samtlige spillere skal bruke leggskinn/leggbeskytter. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinn er ikke protestgrunnlag.

§ 1-8 Frammøte

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 5 min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på «walk-over». Se for øvrig avsnittet «Spillesystemer». Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er «særlig grunn» ved manglende frammøte.

§ 1-9 Spilleplan

All kampene spilles på Rolvsrud stadion.

§ 1-10 Forbehold om vær m.v. 

Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig. 

Flytting av kamper til reservebaner andre steder kan være aktuelt. Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen. Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringene.

§ 1-11 Spillesystemer

Lagene blir inndelt i puljer på 3 - 6 lag. Disse spiller enkel serie. Avhengig av antall deltagende lag i klassen vil det avholdes A-sluttspill og eventuelt B-sluttspill og/eller plasseringskamper. Hvert lag er garantert minst 4 kamper i løpet av turneringen (til sammen i gruppespill og eventuelt sluttspill).

Rekkefølgen innen hver pulje avgjøres på følgende måte: 

A) Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av: 

B) Målforskjellen: Det vil si forskjellen mellom scorede og innslupne mål. Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av: 

C) Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran. Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av: 

D) Resultat av innbyrdes oppgjør

E) Står fremdeles flere lag likt blir dette avgjort ved myntkast i sekretariatet.

§ 1-12 Uavgjorte kamper i sluttspillet

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet skal det spilles ekstraomganger på inntil 2 x 5 minutter uten pause. Det lag som scorer først i ekstraomgangene kåres som vinner og kampen avbrytes derved (Golden Goal). Er resultatet fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene, skal kampresultatet avgjøres ved straffesparkkonkurranse.

§ 1-13 Reglement for B-sluttspill

 B-sluttspill arrangeres etter samme regler som A-sluttspillet.

§ 1-14 Turneringsreglement for klassene J12 og yngre:

Lagene deles inn i puljer, hvert lag skal spille minimum 3 kamper. Turneringsreglementets innledende del gjelder, dog med følgende tilføyelser og unntak:

Det er et overordnet mål for all dømming i disse klassene at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil. Lagene spiller etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball.

Kapittel 2 – KONKURRANSE- OG SANKSJONSREGLEMENT

§ 2-1 Protester

NFFs kampreglement § 14 gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

§ 2-1.1 Tidsfrist

Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet av lagleder, senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt. 

§ 2-1.2 Varsling

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

§ 2-1.3 Protest på alder

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

§ 2-1.4 Protestgebyr

Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

§ 2-2 Utvisning - rødt kort

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

§ 2-2.1 Utmåling av karantene

Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen fastsettes i samsvar med retningslinjer fra Norges Fotballforbunds styre. Avgjørelsen fra juryen er endelig. Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse fra to eller flere kamper, vil spilleren/klubben få skriftlig varsel.

§ 2-2.2 Forklaringsrett

Utviste spillere har rett til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning. Slik forklaring skal være juryen/sekretariatet i hende senest to timer etter kampslutt.

§ 2-2.3 En kamps karantene

Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer medfører én kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp. Hvis utvisningen gis i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene.

§ 2-2.4 Flere kampers karantene

Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer medfører mer enn én kamps karantene, skal samtlige kamper sones i turneringen. De kamper som ikke kan sones i turneringen kan overføres til førstkommende obligatoriske kamper. Turneringsjuryen vil informere den krets klubben tilhører om overtredelsen og karantene som ikke er sonet i turneringen umiddelbart etter at laget er ute av turneringen. Det er opp til tilhørende krets å avgjøre videre sanksjoner.

§ 2-3 Advarsel - gult kort

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

§ 2-3.1 Karantene

Spillere som er tildelt to advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp. Deretter skal spilleren stå over en kamp for hver advarsel som tildeles.

§ 2-3.2 Lagleders ansvar

Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling av advarsel.

§ 2-3.3 Klassene J12 og yngre:

I disse klassene benyttes ikke advarsel. I disse klassene skal dommeren veilede spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en advarsel.

§ 2-3.4 Umiddelbar soning for gult kort

(klassene 13 og 14 år) Spillere som tildeles gult kort skal umiddelbart sone 3 minutters utvisning (i motsetning til 5 minutter i NFF reglement). Øvrig ordlyd i NFFs reglement er uendret. 

§ 2-4 Opptreden til supportere, klubber/lag, trenere, ledere og utøvere 

§ 2-4.1 Upassende opptreden fra ledere m.v.

Dommere skal rapportere til juryen åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper. 

Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens jury for overtredelser av turneringens egne bestemmelser. Lørenskog IF er en Fair Play klubb og oppfordrer til at foreldrevettreglene fra NFF etterfølges.

Lørenskog IF og Lørenskog jentecup legger spesielt vekt på oppførsel overfor dommere i turneringen.

§ 2-4.2 Upassendeopptreden fra utøvere

Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse.

§ 2-4.3 Upassende opptreden 

Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende oppførsel.

§ 2-4.4 Saksbehandling

Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. 

Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

§ 2-4.5 Anmeldelse til NFF

Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen anmeldt til Norges Fotballforbund for behandling og avgjørelse.

§ 2-4.6 Suspensjon

Finner juryen det påkrevet, kan den straks etter at anmeldelse er inngitt suspendere den det er tale om å ilegge sanksjoner. Suspensjon skal meddeles anmeldte snarest og kan ikke ankes.

§ 2-5 Bortvist trener/leder

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

§ 2-5.1 Automatisk utelukkelse

Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre ikke annen underretning foreligger fra juryen.

§ 2-5.2 Utelukkelse i flere kamper

Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er trener/leder utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet. Slike sanksjoner blir meddelt skriftlig.

§ 2-5.3 Forklaringsrett

Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest to timer etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil juryens avgjørelse basere seg på dommerens rapport.

§ 2-6 Virkningen av uteblivelse eller å trekke seg fra kamp

Lag som ikke møter til kamp uten gyldig grunn regnes for å ha tapt kampen med resultat 3-0. Dersom særlige grunner taler for det, kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn. Et lag som trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget ikke har møtt.

KAPITTEL 3 – REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE

§ 3-1 Generelt

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer og etter Lørenskog jentecup sine aldersbestemmelser.

For klubber som stiller flere lag i samme årsklasse kan inntil tre spillere pr. lag overføres til et annet lag, under forutsetning om at spillerne ikke er overårige. Aldersbestemmelser må overholdes. Unntak fra denne reglen gis for overårige spillere som er registrert som permanent tilhørende et yngre lag. På laglisten skal spilleren oppføres på begge aktuelle lag i aktuell klasse.

§ 3-2 Sammensatte lag

Sammensatte lag må ha dispensasjon/tillatelse fra krets eller NFF gitt før sesongstart.

§ 3-3 Dokumentasjon for alder

Samtlige spillere må dokumentere sin alder. Det er til enhver tid juryen som avgjør hva som er tilfredsstillende dokumentasjon. Det kan bli foretatt stikkprøver under turneringen av alder og spilleberettigelse.

§ 3-4 Laglister

Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen. Laglistene skal inneholde navn, fødselsdato og fødselsår på spillerne og kan ikke inneholde mer enn 22 spillere uten samtykke fra juryen før turneringen starter. En spiller er ikke spilleberettiget før vedkommende står oppført på laglisten.

Lag som ikke har levert laglister (elektronisk eller ved fremmøte) før første kamp, kan med mindre det ikke foreligger gyldig grunn, miste retten til å delta i sluttspillet. Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldig grunn. 

På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp.

§ 3-5 Bruk av ikke spilleberettiget spiller

Samtlige spillere må være spilleberettiget etter NFFs lover og regler for den klubb eller det lag vedkommende spiller deltar på. Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke-spilleberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.

Laglederne må forsikre seg om at spillerne som deltar på laget ikke er registrert som spilleberettiget for annen klubb.

§ 3-6 Bruk av overårige

§ 3-6.1 Formål

Bruk av overårige og bruk av spillere med dispensasjon er ment for å gi den enkelte spiller som, i den lokale serie deltar på laget, et sportslig tilbud også i jentecupen.

§ 3-6.2 Overårig

Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Jentefestivalen, uten juryens godkjennelse.

§ 3-6.3 Forbud å delta i egen aldersklasse

Overårig spiller kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse i turneringen.

§ 3-6.4 Antall overårige

I klassene med 11 spillere på banen, er det tillatt å ha med fire overårige på laget. To av disse kan være på banen samtidig.

I klassene med 9 spillere på banen, er det tillatt å ha med tre overårige på laget. To av disse kan være på banen samtidig.

I klasser under 13 år på banen vil overårige kunne tillattes etter godkjenning av turneringsledelsen.

Unntak fra denne regle kan gis hvis klubb/lag ikke har eget lag i aktuell klasse.

§ 3-6.5 Dispensasjon på sosialmedisinsk grunnlag

Et lag har i tillegg til bruk av overårige adgang til å benytte spillere som har dispensasjon på sosialmedisinske grunner gitt av kretsen innenfor den fastsatte tidsfrist før sesongstart. Eventuell dispensasjon skal vedlegges laglisten.

§ 3-6.6 Fremvisning av spillere/dispensasjon

Lagledere skal før kampen orientere motstanderen om eventuelle overårige spillere, og vise hvem disse er. Manglende ”fremvisning” av spillerne før kamp er ikke protestgrunnlag.

Eventuelle dispensasjoner etter § 3-6.5 skal fremlegges for motstanderens lagledelse før kamp.

§ 3-7 Flytting av lag 

Juryen kan flytte et lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.